[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Nikolaj Torelli and Jošt Jakša and Tom Levanič and Robert Brus and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Dušan Jurc and Damjan Oražem and Marjana Westergren and Hojka Kraigher and Gregor Božič and Janez Krč and Miha Humar (2016) Sistemski problemi obnove gozdov: povzetki referatov 3. znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 24. novembra 2016. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andreja Ferreira and Hojka Kraigher (2015) Insignificant effect of management using irregular shelterwood system on the genetic diversity of European beech (Fagus sylvatica L.): A case study of managed stand and old growth forest in Slovenia. Forest Ecology and Management, 335 . pp. 51-59. ISSN 03781127

Katalin Bödi and Christian Doczekal and Philipp Novakovits and Richard Zweiler and Gregor Božič and Lilijana Grnjak and Blaž Sunko and Rok Sunko (2015) Bela knjiga. Smernice za pripravo čezmejne razvojne politike na področju obnovljih virov energije. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Katalin Bödi and Christian Doczekal and Philipp Novakovits and Richard Zweiler and Gregor Božič and Lilijana Grnjak and Blaž Sunko and Rok Sunko (2015) White book. Richtlinien für die Vorbereitung der grenzübergreifenden Entwicklungspolitik auf dem Gebiet der erneuerbaren Energiequellen. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Gregor Božič and Mitja Černela and Christian Doczekal and Mitja Ferlan and Andreja Ferreira and Melita Hrenko and Igor Köveš and Aleksander Marinšek and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Rok Sunko and Richard Zweiler and Peter Železnik and Vlado Bratkovič (2015) Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje avtohtonih hitrorastočih drevesnih vrst na projektnem območju kot obnovljivega vira za proizvodnjo energije. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Gregor Božič and Vlado Bratkovič and Igor Köveš (2015) Strokovne osnove za osnovanje zunajgozdnih lesnih nasadov za proizvodnjo biomase. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Andrej Kobler and Klaus Borger and Zoran Grecs and Aleksander Marinšek and Dušan Roženbergar and Thomas A. Nagel and Matjaž Čater and Marjana Westergren and Gregor Božič and Hojka Kraigher and Klemen Jerina and Robert Brus and Jurij Diaci and Gal Fidej and Andrej Rozman and Igor Dakskobler and Aleš Straže and Željko Gorišek and Maks Merela and Luka Krže and Katarina Čufar and Nike Krajnc and Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (In Press)

Gregor Božič and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Domen Finžgar and Katarina Flajšman and Anže Japelj and Dušan Jurc and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Lado Kutnar and Tom Levanič and Aleksander Marinšek and Nikica Ogris and Matej Rupel and Primož Simončič and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Saša Vochl and Marjana Westergren and Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andreja Ferreira and Hojka Kraigher (2014) Vpliv gospodarjenja na genetsko pestrost bukve. In: Delavnica ob zaključku projekta CRP V4-1140: določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdov, 25. 9. 2014, Gozdarski inštitut Slovenije.

An Vanden Broeck and Gregor Božič and Branko Dolinar (2014) High levels of effective long-distance dispersal may blur ecotypic divergence in a rare terrestrial orchid. BMC Ecology (14). ISSN 1472-6785

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Andrej Verlič (2014) Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2014. UNSPECIFIED, Ljubljana.

Marjana Westergren and Gregor Božič and Hojka Kraigher (2014) Distribution of neutral nuclear genetic diversity of European beech in two managed stands and secondary virgin forest reserve: a case study. In: Book of abstracts - Genetic resources for food and agriculture in a changing climate. NordGen, pp. 74-75.

Gregor Božič and Marjana Westergren and Domen Finžgar and Ivan Kreft and Hojka Kraigher (2014) Ohranjanje gozdnih genskih virov, spoznavanje prilagoditveno pomembnih genskih znakov in pomen izvajanja genetskega monitoringa gozdov. In: 6. strokovni posvet s temo Drevesa, naše bogastvo, 15. 10. 2014, Celje.

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andrej Verlič and Hojka Kraigher (2014) Ukrepi za zagotavljanje genskega varstva gozdov, identificiranih v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V4-1140. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič and Lado Kutnar (2012) Genetic Variability of two Fagus sylvatica (L.) Populations in the South-Western Edge of the Panonnian Plain. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 8 (1). pp. 75-62. ISSN 1787-064X

Dalibor Ballian and Mirza Dautbašić and Gregor Božič (2012) Comparative indicators of genetic variability and bark beetle infestation intensity in populations of norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Bosnia and Herzegovina. Folia Forestalia Polonica. Seria A. Leśnictwo (4). pp. 215-222. ISSN 0071-6677

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Gregor Božič and Hojka Kraigher and Tom Levanič and Boštjan Pokorny (2010) Phytoremediation of metal contaminated soil with the use of tree seedlings. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 67-86. ISSN 0351-3114

Gregor Božič and Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Dušan Jurc and Andrej Kobler and Tine Grebenc and Hojka Kraigher (2010) Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) gene pool in Slovenia. In: COST Action E52 - Genetic resources of beech in Europe - current state : implementing output of COST action E 52 project : evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry. Communications Instituti Forestalis Bohemicae . Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště , pp. 225-235. ISBN 978-80-7417-038-6

Tine Grebenc and Marko Bajc and Melita Hrenko and Barbara Štupar and Igor Dakskobler and Gregor Božič and Nataša Milenković and Hojka Kraigher and Žaklina Marjanović (2010) Improvement of truffle cultivation via novel quality control, soil analysis and inoculation methods : advanced inoculation methods, novel site selection tools and the establishmentof mycelial gene banks for economically important truffle specieswill improve truffle cultivation : Eureka: E! 3835-cultuber : final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Marjan Dolenšek and Gregor Božič and Jaka Klun (2009) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih drevesnih in grmovnih vrst. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

Csaba Mátyás and Gregor Božič and Dušan Gömöry and M. Ivankovic and Ervin Rasztovits (2009) Juvenile growth response of European beech (Fagus sylvatica L.) to sudden change of climatic environment in SE European trials. iForest (2). pp. 213-220. ISSN 1971-7458

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Andrej Kobler and Lado Kutnar and Gregor Božič and Klemen Bergant and Primož Simončič and Urša Vilhar and Tom Levanič and Hojka Kraigher and Maja Jurc and Matjaž Čater and Gal Kušar and Andreja Ferreira and M. Westergren and Barbara Štupar and Iztok Sinjur and Lučka Kajfež-Bogataj and Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Gregor Božič (2005) The genetic aspect of the spruce stand natural regeneration in the permanentforest research plot Šijec on the Pokljuka plateau. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). pp. 43-60. ISSN 0351-3114

Marjana Pučko and Tine Grebenc and Gregor Božič and Robert Brus and Hojka Kraigher (2004) Identification of types of ectomycorrhizae on seedlings in a beech provenance trial. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 87-104. ISSN 0351-3114

Gregor Božič and Monika Konnert and Mitja Zupančič and Hojka Kraigher and Ivan Kreft (2003) Genetic differentiation of the indigenous Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst) populations in Slovenia investigated by means of isoenzyme gene markers. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). pp. 19-40. ISSN 0351-3114

Gregor Božič (2002) Strokovne podlage za pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodrukcijskega materiala v kategorijah "kvalificiran" in "testiran". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Matjaž Čater and Miran Čas and Dušan Jurc and Maja Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tone Kralj and Robert Robek and Primož Simončič and Igor Smolej and Sašo Žitnik and Magda Špenko and Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Franc Ferlan and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Živan Veselič and Dragan Matjašič and Sašo Golob and Maja Jurc and Lado Kutnar and Mirko Medved and Miran Čas and Gregor Božič and Andreja Ogulin-Iskra and Jošt Jakša (1998) National Questionnaire - Slovenia: Multi country report of forestry. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Fri. 23. Feb. 2024 02:32:16 CET.