[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Janez Božič (1996) Integralni monitoring: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela razvojnega raziskovanja (pogodbe R, S): številka pogodbe S4-6470-0404-94. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek (1991) Vpliv velikosti rastnega prostora na rast smreke v mlajših zunajgozdnih nasadih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 103-115. ISSN 0351-3114

Janez Božič and Lado Eleršek and Janko Kalan and Vid Mikulič and Tone Kralj (1990) RP: Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Marjana Pavle and Lojze Žgajnar (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, proučevanje bioekološko vrednotenje semenskih sestojev. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1985) Več lesa z intenziviranjem gozdne proizvodnje v Sloveniji: nasadne oblike in intenzivnostni načini pridelave lesa zunaj gozda. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Tone Fabjan and Branko Štublar and Zmago Zakrajšek (1984) Poročilo o delu za leto 1984: prenos raziskovalnih dosežkov v družbeno prakso: premena belokranjskih steljnikov v drevesne nasade iglavcev. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lado Eleršek and Janez Božič (1981) Izvengozdno pridobivanje lesa. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Nataša Kovačevič and Milan Piskernik (1981) Pridobivanje plodova šumskog drveća i grmlja za ljudsku ishranu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Topolovi hibridi, njihova izbira in ugotavljanje nekaterih gojitvenih lastnosti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek (1979) Spremljanje rasti topolovih nasadov in ekoloških sprememb na obdravskem zemljišču: besedilo: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Gozdarski prispevek k urejanju Ljubljanskega barja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1978) Malodonosni gozdovi, grmišča in kmetijska zemljišča določena za gozd ter recentne regresije v gozdovih: popis izvršen decembra 1977: preglednice. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1976) Gozdnomelioracijski načrt Haloze (preglednice, družbeni gozdovi, zasebni gozdovi, karte). Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1975) Biološke, ekološke in prirastne značilnosti iglavcev v vzhodni Sloveniji. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1974) Proučevanje visokodonosnih evroameriških topolov sekcije Aiegeiros L. na topolovih rastiščih v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1973) Euroamerican poplars of the section Aigeiros and their growth in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 117-139. ISSN 0351-3114

Janez Božič (1972) Raziskave in izračunanje soodnosnosti med volumenskim prirastkom drevesa, koreninskim pletežem in tlemi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1971) Evroameriški topoli sekcije Aigeiros L.: izbor klonov in opis nekaterih bioloških in prirastnih značilnosti izbranih topolovih klonov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1970) Načrt za premeno nižinskih gozdov v Pivški kotlini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič and Marjan Šolar (1970) Gozdnomelioracijski načrt za objekt ˝Rakovec˝: gozdnogospodarska enota Kneža-Prodi. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete , Ljubljana.

Janez Božič (1969) Protiveterni nasadi (vetrobrani) v nižinskih predelih Slovenije. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Gozdno-gojitveni načrt za melioracijo po industrijskem dimu poškodovanih gozdov v vplivnem območju železane v Ravnah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Premena slaboraslih breginjskih gozdov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič and Marjan Pavšer (1968) Gozdno-melioracijski načrt za gozdno gospodarsko enoto Koračica, Stari Marof. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Gozdnomelioracijski načrt za ˝Rdeške None˝. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1967) Organografske raziskave topolov sekcije Leuce. Zbornik (5). pp. 51-87. ISSN 0350-0187

Jože Miklavžič and Janez Božič (1963) Splošni načrt za inteziviranje produkcije lesa na gozdnih površinah v gričevju in nižavju Pomurja, Podravja in Spodnjega Posavja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič (1960) Načrt za pospeševanje topolov na področju OLO Murska Sobota. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič (1959) Načrt za pospeševanje topolov na področju okrajnega ljudskega odbora Celje (popis preglednic in diagramov, popis kart). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič and Bogdan Žagar (1959) Načrt za pospeševanje topolov na področju OLO Ljubljana: karte: preglednice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1956) Tečaj za drevesničarje iz vzgoje, nege in varstva topolovega saditvenega blaga: tečaj priredil Institut v dneh 20. - 24. 11. 1956. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Stana Hočevar and Vid Mikulič and Jože Grzina URP: Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: šifra: UPR 05-4522. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Fri. 23. Feb. 2024 02:32:27 CET.