[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Matevž Triplat and Nike Krajnc and Robert Robek (2016) Decision making matrix for the selection of environmentally friendly harvesting system in the production of green wood chips. Acta Silvae et Ligni (109). pp. 1-20. ISSN 2335-3112

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Robert Robek (2015) Strokovne podlage k predlogu sprememb "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list, št. 21/2013, 54/2014) za gozdna zemljišča (na osnovi predloga Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za povrnitev trošarine za gorivo, ki se nameni sanaciji gozdov) : strokovno mnenje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek (2014) Postopki in tolerance za določanje gabaritov grajenih gozdnih prometnic : študija. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek (2014) Modelna izmera površine ukrepa PRP : strokovno mnenje. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Tine Premrl and Robert Robek and Mitja Piškur (2014) Strokovne podlage za interventno in časovno omejeno spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek (2014) Strokovne podlage za spremembo "Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije" (Uradni list RS, št. 21/2013) za gozdna zemljišča, po žledolomu 2014: strokovno mnenje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Robert Robek (2013) Izbira tehnološkega modela pri proizvodnji zelenih sekancev. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matevž Triplat and Mitja Piškur and Jaka Klun and Robert Robek and Tine Premrl and Klemen Eler and Milan Kobal and Primož Simončič (2013) Testni primeri pridobivanja zelenih sekancev etehnološki, okoljski in ekonomski vidiki. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Klemen Eler and Milan Kobal and Matevž Triplat and Iztok Sinjur and Daniel Žlindra and Matevž Mihelič and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Nike Krajnc (2013) Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov: zaključno poročilo projekta (V2-1126). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Jaka Klun and Mitja Piškur and Robert Robek and Matevž Triplat (2013) Opredelitev okoljskega vidika za izbor upravičencev nepovratne pomoči PRP 2014-2020 pri nakupu nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa: strokovno mnenje. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Miha Humar and Jaka Klun and Nike Krajnc and Mitja Piškur and Robert Robek and Matevž Triplat (2013) Katalog stroškov za izvajanje ukrepov PRP 2014-2020 - najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov za egradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak, enakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa in einvesticije v neindustrijsko predelavo lesa (nakup nove mehanizacije in opreme). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Robert Robek and Boštjan Košir (2012) Normativ sečnje z motorno žago 2012 - metode dela in osnovne analize : delovno gradivo za 7. sestanek stalne strokovne skupine z pripravo predlogov normativov gozdarskih del. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Robert Robek and Boštjan Košir (2012) Izdelava normativov za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov z motorno žago : delovno gradivo stalne strokovne skupine za pripravo normativov gozdarskih del k osnutku predloga normativne sečnje z motorno žago 2012. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira and Tine Premrl and Nikica Ogris and Anže Japelj and Jaka Klun and Mitja Skudnik and Robert Robek and Tina Jemec and Špela Jagodic (2011) Strokovne podlage Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Jaka Klun and Tine Premrl and Barbara Piškur and Robert Robek and Marija Mihelič and Iztok Sinjur (2009) Lesna goriva : drva in lesni sekanci : proizvodnja, standardi kakovosti in trgovanje. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marko Kovač and Gal Kušar and Robert Robek (2008) Strokovno mnenje o osnutku gozdnogospodarskega načrta za GGE Vzhodno Pohorje (2008-2017). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GE Ruše, odd./ods. 49B : ekspertiza. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Robert Robek and Jaka Klun (2008) Analiza delovišča na primeru GGE Sevnica, odd./ods. 22B : ekspertiza. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Gal Kušar and Lado Kutnar and Robert Robek (2008) Splošne pripombe na vsebino gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved and Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Marko Kovač and Primož Simončič and Miran Čas and Špela Planinšek and Anže Japelj and Jaka Klun and Milan Kobal and Nike Krajnc and Lado Kutnar and Mitja Piškur and Tine Premrl and Robert Robek and Iztok Sinjur and Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Nike Krajnc (2007) Kmetje in proizvodnja biogoriv. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Jože Prah and Mojca Bogovič and Boris Bogovič and Boris Papac and Robert Robek (2006) Okoljske in gospodarske posledice strojne sečnje na jatni: GE Radeče ODD 22, 23, revir Jatna - Dole. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek (2006) Graditev gozdne infrastrukture v novih zakonskih, ekonomskih in tehnoloških okvirih v Sloveniji : Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CPR) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nike Krajnc and Robert Robek and Mitja Piškur and Jaka Klun and Branko Vodopivec and Robert Mavsar and Robert Krajnc and Mirko Medved (2005) Supply and utilization of bioenergy to promote sustainable forest management: annex 9. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek (2005) Mobilnost : novi izzivi pri izobraževanju/usposabljanju zasebnih gozdnih posestnikov v EU : končno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mirko Medved and Živan Veselič and Jure Kraigher and Janja Lukan and Dragan Matijašić and Robert Ogrizek and Branko Valjavec and Jaka Klun and Robert Krajnc and Nikica Ogris and Robert Robek and Rok Pisek and Branko Valjavec (2002) Standardi za opravljanje nalog javne gozdarske službe. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Nevenka Bogataj and Jaka Klun and Nike Krajnc and Robert Mavsar and Nikica Ogris and Mitja Piškur and Mirko Medved (2002) Napredek pridobivanje in rabe lesa za razvoj podeželja v občini Solčava : študija = Forest operation improvements for rural development in Slovenia : case study. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Mirko Medved and Nikica Ogris and Robert Robek (2002) Metodologija spremljanja spravila lesa z žičnim žerjavom. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Boštjan Jež (2002) Variantni izrisi situacije, nivelete in prečnih profilov za protipožarno prometnico Jerusi - OE Postojna eštudija. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Boštjan Košir and Robert Robek (2000) Characteristics of the stand and soil damage in cut-to-lenght thinning on the Žekanc working site (SW Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 57-115. ISSN 0351-3114

Robert Robek and Igor Potočnik and Darij Krajčič (1999) The alterations of roadway shape after different modes of periodic maintenance of forest road. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 153-175. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Matjaž Čater and Miran Čas and Dušan Jurc and Maja Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tone Kralj and Robert Robek and Primož Simončič and Igor Smolej and Sašo Žitnik and Magda Špenko and Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Mirko Medved and Lojze Žgajnar and Nike Krajnc and Borut Bitenc (1998) Removing barriers to Biomass District Heating Projects in Slovenia. Analysis of Wood Biomass Potential in Slovenia: Final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Mirko Medved (1997) Tree damage due to forest operations in Slovenian forest decline inventories. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 119-136. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Robert Robek and Mirko Medved and Hojka Kraigher and Primož Simončič and Polona Kalan and Borut Bitenc and Igor Potočnik and Tom Levanič and Franc Lobnik and Dietmar Matthies and Iwan Wästerlund (1997) Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja: Obseg - trajanje : 1995 - 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Tomaž Prus and Polona Kalan and Hojka Kraigher and Robert Robek and Lado Kutnar and Igor Smolej and Zoran Grecs and Mihej Urbančič and Alenka Munda (1997) Gozdna tla - temeljna sestavina gozdnega ekosistema: posvetovanje: 25.- 26. september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek (1996) Quality control in forest road maintenance using analysis of cross-section profiles - possibilities and limitations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 101-111. ISSN 0351-3114

Robert Robek (1994) Wood transport impacts on soil in mountainous forest district. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 55-114. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Mirko Medved and Robert Robek and Janez Krč and Boris Papac and Miro Ljubec (1994) Usklajevanje pridobivanja lesa z drugimi funkcijami gozda: končno poročilo projekta 44-0859-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 2. Mar. 2024 02:37:43 CET.