[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Urša Vilhar and Igor Smolej and Tadeja Trošt Sedej and Lado Kutnar and Hojka Kraigher (2004) Biodiversity of types of ectomycorrhizae in a norway spruce stands on Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 71-85. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Andrej Martinčič and Matjaž Čater and Polona Kalan and Igor Smolej and Primož Simončič (2004) Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer in gospodarjenja: zaključno poročilo projekta št. V4-0438-01. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Dušan Robič and Igor Smolej (2003) Posodobitev fitocenoloških strokovnih podlag za uporabo v gozdarstvu s pripravo reprezentativnih objektov: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tom Levanič and Matej Rupel and Igor Smolej (2002) Beech coarse woody debris characteristics in two virgin forest reserves in Southern Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 91-134. ISSN 0351-3114

Igor Smolej (2001) Gozd in gozdarstvo v Baški grapi. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Maja Jurc and Hojka Kraigher and Tom Levanič and Robert Mavsar and Primož Simončič and Igor Smolej (2001) Raziskave gozdnih ekosistemov na območju Mošenika pri Kočevski Reki : zbornik prispevkov. In: V. delavnica Javne gozdarske službe, Mošenik-Kočevska Reka, 9. oktober 2001.

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Matjaž Čater and Miran Čas and Dušan Jurc and Maja Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tone Kralj and Robert Robek and Primož Simončič and Igor Smolej and Sašo Žitnik and Magda Špenko and Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej and Igor Dakskobler and Primož Simončič and Tone Kralj and Irena Tavčar (1999) Okolje in naravne danosti Baške grape: poročilo o delu v letu 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jože Velnar and Igor Smolej and Primož Simončič and Robert Mavsar and Polona Kalan and Lado Kutnar and Mihej Urbančič and Andrej Breznikar and Dušan Jurc and Maja Jurc and Matjaž Čater and Tom Levanič and Hojka Kraigher and Goetz Palfner and Franc Ferlin and Sašo Žitnik and Claudine Muller and Anton Lejko (1999) Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo : Murska Sobota, 12.-13.oktober 1999. In: Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo, Murska Sobota.

Franc Ferlin and Lado Kutnar and Zoran Grecs and Boštjan Košiček and Tomaž Prus and Hojka Kraigher and Igor Smolej (1998) Gozdna rastišča in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. In: II. delavnica Javne gozdarske službe, Sežana-Lipica.

Maja Jurc and Milan Hočevar and Igor Smolej and Mirko Medved and Andrej Kržan and Marjeta Šivic and Charlotte Taft and Irena Tavčar and Igor Sirk and Rudi Mutec and Dušan Jurc and Marjan Zupančič and Maja Valič and Marija Dolores Kerec Kovač and Teja Koler-Povh (1997) Knowledge for the forest : proceedings on the occasion of 50 years of the existence and activities of the Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Tomaž Prus and Polona Kalan and Hojka Kraigher and Robert Robek and Lado Kutnar and Igor Smolej and Zoran Grecs and Mihej Urbančič and Alenka Munda (1997) Gozdna tla - temeljna sestavina gozdnega ekosistema: posvetovanje: 25.- 26. september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Igor Smolej and Lado Kutnar and Mihej Urbančič (1996) Choice and preparation of an area for integrated monitoring of the effects of air pollution on ecosystems in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 161-186. ISSN 0351-3114

Igor Smolej (1985) Učinek predvidenega hidroenergetskega sistema na reki Savi na gozd - opredelitev problema. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Igor Smolej (1982) Prenovitev gozdarskega muzeja v Bistri: podrobna vsebinska zasnova. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Igor Smolej (1981) Prenovitev gozdarskega muzeja v Bistri. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Igor Smolej (1979) Vodni režim pri različnih gozdnih vrstah in oblikah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Thu. 23. May. 2024 02:33:55 CEST.