[Sci Vie logo]

Items where Year is 1990

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Franc Batič and Tone Kralj (1990) Bioindikacija onesnaženosti zraka na temelju analize fotosinteznih barvil v iglicah smreke (Picea abies / L. / Karst.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 79-106. ISSN 0351-3114

Franc Batič and Cvetka Ribarič Lasnik (1990) Ekofiziološke lastnosti smreke / Picea abies (L.) Karst./ na vplivnem območju termoelektrarne Šoštanj. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Borut Bitenc (1990) RP: Ohranjevanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Janko Kalan and Vid Mikulič and Tone Kralj (1990) RP: Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Tomaž Štefe (1990) Primerjava slovenskega javnega mnenja o propadanju gozdov v letu 1990 z letom 1987. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Ivan Žonta (1990) Naravni viri kot razvojni dejavnik in varstvo okolja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Dobre (1990) Nekateri dejavniki odpiranja gozdnega prostora. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lado Eleršek (1990) Morfološke in fiziološke lastnosti gozdnih sadik. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Aleksandra Golob (1990) Zasnova informacijskega sistema za gospodarjenje z gozdom v razmerah njegovega propadanja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Aleksander Golob (1990) Spreminjanje zgradbe gozda pod vplivom antropogenih motenj na primeru Obdravske Dobrave. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 149-182. ISSN 0351-3114

Sašo Golob (1990) Prostorsko preučevanje in spremljanje pustošenja in propadanja gozdov ter spreminjanja namembnosti gozdnega prostora (z vidika slabitve funkcij gozda): raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Hočevar (1990) Poškodovanost in rast smrekovega gorskega gozda na pokljuško-jeloviški planoti. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 27-68. ISSN 0351-3114

Janko Kalan (1990) Obremenjenost gozdov z žveplom leta 1989. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 183-198. ISSN 0351-3114

Janko Kalan (1990) Uvajanje in izpopolnjevanje metod za ugotavljanje nekaterih škodljivih snovi v rastlinskih tkivih. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan (1990) Pedološke razmere na Boču: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan and A. Fürst and Nada Pezdric (1990) Korelacija analiznih izidov vsebnosti žveppla, določenih z napravama SULMHOMAT 12-ADG in LECO SC-132. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 107-120. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Andrej Dobre and Mirko Medved and Iztok Winkler and Edvard Rebula and Marjan Lipoglavšek (1990) Prognoza tehnološkega razvoja gozdarstva Slovenije do l. 2000: raziskovalna naloga - spremljanje in spodbujanje razvoja proizvodnje gozdarske strojne opreme. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Hojka Kraigher (1990) Raziskave mikorize pri smreki v različno onesnaženih okoljih. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjana Pavle (1990) Izbor in testiranje semenskih objektov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjana Pavle (1990) Spremljava in preizkušanje kemičnih sredstev v gospodarjenju z gozdovi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Edvard Rebula (1990) Drevesna metoda sečnje in spravila in učinki pri delu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 121-148. ISSN 0351-3114

Dušan Robič and Andrej Bončina (1990) Sestava in struktura naravnega mladovja bukve in jelke v dinarskem jelovem bukovju ob izključitvi vpliva rastlinojede parkljaste divjadi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 69-78. ISSN 0351-3114

Ivan Smole (1990) Poškodbe gozdnega drevja zaradi nekaterih znanih vzrokov - analiza stanja in proučevanje procesov propadanja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole and Mihej Urbančič (1990) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Radovljica - levi breg Save. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospoarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Niko Torelli and Primož Oven and Martin Zupančič (1990) The origin and characteristics of barrier zone and wood formed after wounding. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 3-16. ISSN 0351-3114

Niko Torelli and Dušan Robič and Martin Zupančič and Primož Oven and Franc Ferlin and Bojana Križaj (1990) Electrical resistance as indicator of state of health and survival prognosis of silver fir from air polluted areas. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 17-26. ISSN 0351-3114

Niko Torelli and Martin Zupančič and Primož Oven and Katarina Čufar (1990) Barrier zone and wood formed after wounding in silver fir (Abies alba Mill.). Les : revija za lesno gospodarstvo, 42 (3/4). pp. 83-84. ISSN 0024-1067

Mihej Urbančič (1990) Pedološka proučevanja. Rodovitnost tal v naših drevesnicah.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1990) Pionirske drevesne vrste in njihov gozdnogojitveni pomen. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1990) Impact of emissions on forest soil and roots - a literature survey. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 199-224. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1990) Vpliv imisijskih vnosov na korenine gozdnih dreves. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1990) Poskus ovrednotenja škode zaradi vetroloma na podlagi količinskih in kakovostnih izgub lesne surovine. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1990) Količine, pridobivanje, predelava in uporaba drobne drevesne in grmovne biomase - sečnih ostankov eraziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 15. Jun. 2024 02:23:05 CEST.