[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest landscaping and land use"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 93.

Article

Boštjan Anko (2000) The role of forests in biodiversity conservation on the landscape level - some starting points for landscape ecological typifying. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 183-198. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1998) Some theoretical aspects of landscape-ecological typifying of landscapes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 115-160. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1998) Landscape-ecological starting points for typifying forested landscapes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 153-206. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1987) Forestry as co-modeller of our future forested landscape. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 51-58. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1985) Prospects of our development in the field of generally benefical forest functions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 19-30. ISSN 0351-3114

Andrej Dobre (1986) Ground situation and its significance for planning and construction of forest roads in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (28). pp. 81-149. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1983) Transforming of forest manaegement planning and collection, analysis and use of information. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 273-291. ISSN 0351-3114

Aleksander Golob and Jože Mrakič (1987) Significance of the forest's income-generating function for the forest owners of central Pohorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 163-192. ISSN 0351-3114

Zoran Grecs (1987) Forest and energy tomorrow. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 85-88. ISSN 0351-3114

Katarina Groznik Zeiler (2000) Landscape structure and biodiversity. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 199-229. ISSN 0351-3114

Katarina Groznik (1996) Conflicts in the forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 219-247. ISSN 0351-3114

David Hladnik (2015) Evaluating spatial stratification for sampling forest cover data. Acta Silvae et Ligni (108). pp. 19-18. ISSN 2335-3112

Andrej Kobler and Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Detection and prediction of spontaneus afforestation using multispectral satellite data and GIS methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 277-308. ISSN 0351-3114

Andreja Kofol Seliger and Janez Pirnat (2010) Analysis of trees planted in vicinity of hospitals in Ljubljana as a source of pollen. Zbornik gozdarstva in lesarstva (93). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Ivan Kolar (1987) Die-back of forests and forestry programmes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 69-75. ISSN 0351-3114

Marko Kovač (1988) Spatial informatics in forestry and its perspective. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 161-178. ISSN 0351-3114

Branimir Mayer and Nikola Komlenović and Petar Rastovski (1981) Rekultivacije šljunčarama oštećenih šumskih površina kod Zagreba. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 205-214. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (2000) Solitary trees as stepping stones in an agricultural landscape. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 231-254. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (1991) Some landscape ecological aspects of solitary trees in rural landscape - a historical survey and the present situation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 177-199. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (1998) Artificial energy inputs as criteria of landscape matrix maintainance and determination. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 161-183. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (2015) Comparison of selected landscape ecological forest metrics in two different landscape types. Acta Silvae et Ligni (107). pp. 25-34. ISSN 2335-3112

Janez Pirnat and David Hladnik (2009) Artificial energy inputs into spruce lowland forests in suburban landscapes in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 67-77. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat and Andrej Kobler (2013) Landscape changes in the Pivka area, Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (98). pp. 39-49. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat and Andrej Kobler (2014) The stability of forest areas in Slovenia as a criterion of landscape diversity and durability. Acta Silvae et Ligni (104). pp. 35-42. ISSN 2335-3112

Tina Simončič and Andrej Bončina (2014) Multiple forest land use planning: forest functions, priority areas and ecosystem services. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 14-18. ISSN 0353-6025

Ivan Smole (1981) Problematika načrtovanja in urejanja koridorjev energetskih vodov v gozdnem prostoru SR Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 129-140. ISSN 0351-3114

Albin Stritar (1981) Krajolik, sistemi krajolika. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 65-76. ISSN 0351-3114

Milan Šinko and Iztok Winkler (1998) The concept of national forest programmes and comparisons with the forest development programme in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 87-114. ISSN 0351-3114

Zdravko Vončina and Dane Tumenko and Milun Ćirjaković and Refik Begić and Husnija Omerćehajić and Refik Arnautalić (1981) Prostorno uredjenje sjevernog dijela eksploatacije polja rudnika mrkog uglja "Tito" Banovići. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 87-96. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1976) Present situation and basic problems in private forest management in SR Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 123-154. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1987) Basic characteristics of reciprocal links and discordance between users of the forest and the forest space. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 35-47. ISSN 0351-3114

Conference or Workshop Item

Tine Grebenc (2016) Nasadi gomoljik ponujajo razvoj številnih turističnih produktov in doživetij za turista. In: IX. Posveta o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, Turizem in podjetništvo, 23. marec 2016, Ljubno ob Savinji.

Monograph

Boštjan Anko (1980) Krajinskoekološki pomen celkov v slovenski gozdnati krajini na primeru Kobanskega. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Boštjan Anko (1989) Pomen gozdov v ravninskih območjih občine Radlje ob Dravi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Evgenij Azarov (1984) Ocena možnosti širjenja pašniških površin na Jelovici: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Evgenij Azarov and Lojze Žgajnar and Maja Jurc (1982) Družbeni plan občine Grosuplje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Gozdarski prispevek k urejanju Ljubljanskega barja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1978) Malodonosni gozdovi, grmišča in kmetijska zemljišča določena za gozd ter recentne regresije v gozdovih: popis izvršen decembra 1977: preglednice. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Ciglar (1976) Oblikovanje in ureditev koridorjev 380 kV daljnovodov v Sloveniji (tekstovni del + inventarizacija in valorizacija koridorja ter ureditveni načrt odsek Mihovci - Krško, Maribor - Krško, Ljubljana - Divača, Divača - meja SRS/SRH, Šoštanj - Podlog, Ljubljana - Podlog). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Ciglar and Ivan Žonta (1980) Spreminjanje kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč: tekstno gradivo: tabelarno gradivo: karta: gradivo podobnih raziskav spreminjanja kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1985) Strokovne osnove za pripravo planov občin spominskega območja Žumberak-Gorjanci: karte. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1989) Prostorska analiza negozdnih površin (I. faza): raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Ivan Žonta (1990) Naravni viri kot razvojni dejavnik in varstvo okolja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Martin Čokl Poraščeni pašniki v Cerkniško - Loški dolini: predhodna inventarizacija. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Marjan Dolenšek and Miha Humar and Jaka Klun and Nike Krajnc and Mitja Piškur and Robert Robek and Matevž Triplat (2013) Katalog stroškov za izvajanje ukrepov PRP 2014-2020 - najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov za egradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak, enakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa in einvesticije v neindustrijsko predelavo lesa (nakup nove mehanizacije in opreme). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar (1994) Analiza naravnih danosti in ocena razvojnih potencialov Kočevske krajine: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno raziskovalnem projektu za triletno obdobje. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Smole Ivan and Ivan Žonta and Damjan Pavlovec and Zvone Stermšek and Irena Tavčar and Zvonka Vadnjal and Miha Adamič (1979) Prostorski plan občine Vrhnika: predlog razvrstitve gozdnih površin. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Maja Jurc (1981) Ureditveni načrt inštitutskega parka. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Maja Jurc (1982) Ureditev otroškega igrišča in večnamenske rekreacijske površine: Zeleni pas Maribor - parkovni gozdovi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janko Kalan (1981) Prirodne danosti rastišč in vloga gozdarstva na Menini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marko Kmecl and Ivan Smole and Andrej Dobre and Marjan Zemljič and Zvone Stermšek (1980) Kamnolom Povodje: ekološka sanacija. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Boštjan Košir and Mirko Medved and Robert Robek and Janez Krč and Boris Papac and Miro Ljubec (1994) Usklajevanje pridobivanja lesa z drugimi funkcijami gozda: končno poročilo projekta 44-0859-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (2002) Izdelava modelov za presojo vplivov različnih vrst posegov na gozd in gozdni prostor. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1956) Desetletni načrt osnavljanja topolovih nasadov v trboveljskem okraju s perspektivo donosov v lesni masi in vrednosti: tekst: tabele in diagrami. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Bogo Žagar (1957) Pokrajinski gospodarski načrt za trboveljski okraj, občina Videm - Krško: Petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Bogo Žagar and Marjan Pavšer and Albin Stritar and Anton Ramovš (1958) U.O. Senovo Osnove za pokrajinski gospodarski načrt: rajonizacijski elaborat, pedološki elaborat, petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Dušan Mlinšek (1978) Novi gozdni rezervati v Sloveniji (1. del, 2. del). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Andreja Ogulin-Iskra and Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za lokalno cesto 3613 Črni potok - Žurge. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ogulin-Iskra and Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za cestno povezavo naselja Vici na R-373/1364 Trava - Čabar. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Simon Poljanšek (2015) Stres dreves v mestnem okolju. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

Robert Robek (2014) Modelna izmera površine ukrepa PRP : strokovno mnenje. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek and Nevenka Bogataj and Jaka Klun and Nike Krajnc and Robert Mavsar and Nikica Ogris and Mitja Piškur and Mirko Medved (2002) Napredek pridobivanje in rabe lesa za razvoj podeželja v občini Solčava : študija = Forest operation improvements for rural development in Slovenia : case study. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Marko Kovač and Matjaž Čater and Tom Levanič and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej (2001) Gozd in gozdarstvo v Baški grapi. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej and Igor Dakskobler and Primož Simončič and Tone Kralj and Irena Tavčar (1999) Okolje in naravne danosti Baške grape: poročilo o delu v letu 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1982) Navodila za izdelavo vrednotenja gozdnega prostora: predlog planske opredelitve gozdnega prostora /za potrebe prostorskega vidika družbenih planov/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Aleš Smrekar and Bojan Erhartič and Mateja Šmid and Andrej Verlič (2010) Ocena obremenjenosti in zmogljivosti gozdnega dela krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Albin Stritar and Vera Miklič and Jože Miklavžič and Bogo Žagar and Anton Ramovš (1957) Pokrajinski gospodarski načrt za trboveljski okraj, občina Brežice: Petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Maja Škulj Spominski park v Kamniški Bistrici. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Daniela Tonti and Gherardo Chirici and Marco Marchetti and Andrej Kobler and Andreja Ferreira and Boštjan Mali and Marko Kovač and Lado Kutnar and Milan Kobal and Andrej Grah and Laura Žižek Kulovec and Saša Vochl (2014) Action 3 - ECo : report n. 3 (2014-02) : Action ECo IT & ECo SI. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Vardjan (1978) Spomeniki NOB v naravnem okolju. Spomenik pohorskemu bataljonu na Osankarici.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Andrej Verlič (2016) Urban forests for resilient cities: book of abstracts of 19th European Forum on Urban Forestry (EFUF 2016), May 31 - June 4, 2016, Ljubljana and Celje, Slovenia. Other. Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Katarina Flajšman and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Urša Vilhar (2013) EMONFUR - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projektne naloge: po pogodbi štev. 2330-12-85-0004. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Katarina Flajšman and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Urša Vilhar (2013) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Urša Vilhar and Boris Rantaša and Iztok Sinjur (2015) IFSA Winter Meeting 2015: day at the Slovenian Forestry Institute: implementation and the results of the workshop at Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Žonta and Ivan Smole and Damjan Pavlovec (1981) Družbeni plan občine Ljubljana Vič-Rudnik: predlog razvrstitve gozdnih površin (tekstno, tabelarno in kartno gradivo). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta and Marko Kmecl and Miha Adamič and Nataša Kovačević and Ivan Smole and Miroslav Kapus and Janez Košir and Jože Šavor and Nevenka Strlekar and Marta Debelak and Zdenka Goriup (1980) Strokovne osnove za sklepanje dogovora o temeljih prostorskega plana občine Jesenice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta (1976) Slovensko plinovodno omrežje: krajinsko prostorski načrt: faza smernice. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Ivan Žonta (1981) Gozdni prostor in gozdarstvo v dolgoročnem družbenem planu Ljubljana 2000. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Prijedlog nacrta programa izrade planskih dokumenata za područje proširenog sportskog-rekreacionog centra "Bentbaša" u Sarajevu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Raba zemljišč v zahodni Sloveniji: Občina Jesenice, Občina Tolmin - tekstno gradivo, karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta (1977) Spomen Groblje u Sremskoj Mitrovici: parkovi republika i pokrajina SR Slovenija. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1974) Krajinski plan Tacen - Šmartno - Gameljne. Project Report. Ljubljanski urbanistični zavod , Ljubljana.

Ivan Žonta (1985) Razvoj in urejanje vasi na Slovenskem: poselitev v gozdnem prostoru. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1980) Gozdarstvo v odnosu do urejanja vasi na Slovenskem. Technical Report. Urbanistični inštitut SR Slovenije.

Ivan Žonta (1985) Oblikovne prvine urbanistične zasnove v dolgoročnem planu mesta Ljubljane. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta Parkovni gozdovi Ljubljane. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta (1977) Občinski prostorski plan za potrebe kmetijstva: osnutek. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1984) Zeleni pas - Maribor - parkovni gozdovi pri Treh ribnikih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1978) Sanacijski načrt Občina Cerknica: Peskolom - Klanci, Žilce (Zala), Kamnolog - Križna jama (Lož). Sanacijski načrt Občina Ilirska Bistrica: Kamnolom-Grda Draga. Sanacijski načrt Občina Postojna: Peskolomi - Bukovje, Šmihel. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta and Borut Bitenc and Marko Kmecl and Ivan Smole and Maja Jurc (1981) Sanacijski načrt kamnolom Čelo - Vrhnika. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta and Nataša Kovačević (1979) Izveštaj o istraživačkom radu eproblem napuštanja poljoprivrednih zemljišta u SR Sloveniji: planiranje korištenja zemljišta na primeru Alpskog Posočja /teritoria opštine Tolmin/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

/ / (1980) Prostorski plan občine Jesenice: elementi nosilcev planiranja in strokovno gradivo - prostorske informacije 1978-1979: inventarizacije in analiza stanja, dosedanjega razvoja, dosedanjih planskih predlogov, načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:23:25 CEST.