[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest management"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | Č | E | F | G | H | J | K | M | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž
Number of items at this level: 111.

A

Marko Accetto (1988) Poročilo o proučevanju in kartiranju gozdnih združb Črnega loga v Prekmurju. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Boštjan Anko (1985) Energijska bilanca celka. Project Report. Univerza Edvarda Kardelja, VTOZD Gozdarstvo Biotehniške fakultete , Ljubljana.

B

Andrej Bončina (2000) The principle of sustainability in the forestry planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 279-312. ISSN 0351-3114

Janez Božič (1978) Malodonosni gozdovi, grmišča in kmetijska zemljišča določena za gozd ter recentne regresije v gozdovih: popis izvršen decembra 1977: preglednice. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1996) Integralni monitoring: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela razvojnega raziskovanja (pogodbe R, S): številka pogodbe S4-6470-0404-94. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tinca Brišnik and Marko Kovač and Tom Levanič and Gal Kušar and Lado Kutnar and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Mihej Urbančič and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2009) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2008 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2008 v skladu s Pavilnikomo varstvu gozdov (2000, 2006). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

C

Milan Ciglar and Franc Vardjan (1975) Ureditveni načrt območja naselja Hrastine v Brežicah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Milan Ciglar and Ivan Žonta (1980) Spreminjanje kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč: tekstno gradivo: tabelarno gradivo: karta: gradivo podobnih raziskav spreminjanja kulturne krajine zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Č

Lojze Čampa (1989) Prostorska analiza negozdnih površin (I. faza): raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Ivan Smole and Mihej Urbančič (1992) Gozdne združbe in gozdna tla kot osnova za gozdnogospodarsko načrtovanje. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Martin Čokl (1967) Stanje in razvoj prebiralnih gozdov v Lehnu. Zbornik (5). pp. 89-120. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1958) Gozdnogospodarski načrt za dobo od 1. I. 1958 do 31. XII. 1967: Gozdno gospodarstvo (OLO): Maribor, Gozdnogospodarsko področje: Dravsko (XV), Gozdnogospodarska enota: Smolnik. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1967) Gozdnogospodarski načrt za obdobje od 1.1.1967 do 31.12.1976. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1973) Gozdnogospodarski načrt za raziskovalne gozdove na Smolniku za desetletje 1973-1982. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1978) Gozdnogospodarski načrt za obdobje od 1.I.1977 do 31.XII.1986. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Martin Čokl (1966) Gospodarska zrelost smrekovih sestojev na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1965) Optimalna obhodnja za smrekove sestoje na Jelovici. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1970) Racionalizacija metod za urejanje zasebnih gozdov. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Martin Čokl (1956) Gospodarska enota Blegaš: gospodarski načrt za dobo od 1. I. 1954 do 31. XII. 1963. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Martin Čokl (1956) Gospodarska enota Jelovica: gospodarski načrt za dobo 1.I.1954 do 31.XII.1963. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1963) Gozdnogospodarski načrt za raziskovalne gozdove na Smolniku za desetletje 1963-1972. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1957) Gozdnogospodarski načrt za dobo od 1.I.1957 do 31.XII.1961. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

E

Evgenij Ezarov (1993) Izhodišča za opredelitev dejanskih in optimalnih gozdnih fondov Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

F

Franc Ferlin and Mitja Piškur and Darij Krajčič and Matjaž Čater and Marko Kovač and Robert Mavsar and Nikolaj Torelli (2002) Strokovne podlage za vključitev Slovenije v vseevropsko shemo certificiranja gozdov. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira and Mirko Medved and Tomaž Cunder (2008) Izdelava in preverba metodologije za določitev kmetij, ki naj bi lahko uveljavljale prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

G

Franc Gašperšič (1996) Forest management planning as a function of forest management development in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 143-160. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1983) Transforming of forest manaegement planning and collection, analysis and use of information. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 273-291. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1985) Creativity in forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 31-43. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1985) The ways of transformation and modernization of forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 45-62. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič and Iztok Winkler (1984) Contribution to the methodology of long-term planning in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 103-122. ISSN 0351-3114

GIS Gozdarski inštitut Slovenije (2009) Javna gozdarska služba v letu 2008. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Petra Grošelj and Lidija Zadnik Stirn and Gregor Danev and Darij Krajčič (2013) Ranking strategic and operative goals for sustainable development of Pohorje, Slovenia. Acta Silvae et Ligni (100). pp. 47-55. ISSN 2335-3112

H

David Hladnik (2015) Evaluating spatial stratification for sampling forest cover data. Acta Silvae et Ligni (108). pp. 19-18. ISSN 2335-3112

Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Ocena prirastka lesne zaloge pri kontrolni vzorčni metodi: verzija - 16. 10. 2002. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Hočevar (2002) European forest information scenario model forest inventory data for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and Andreja Ferreira and Andreja Ogulin-Iskra and David Hladnik and Marko Kovač and Metka Špes (1997) Snovanje modelov za preučevanje vplivov na okolje: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znansveno - raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and Andrej Kobler and Borut Vrščaj and Marjan Poljak and Gal Kušar (2001) Corine karta rabe tal in pokrovnosti Slovenije dCorine land cover phare project Slovenia: Podprojekt: Fotointerpretacija in rezultati: zaključno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Forest resource assessment for Slovenia: to the ministerial conference on the protection of forests in Europe, April 2003, Vienna. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miha Humar and Hojka Kraigher (2009) Rational use of wood in the context of sustainable forest management. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

J

Maja Jurc and Franc Batič and Dušan Jurc and Hojka Kraigher and Igor Sirk and Tone Kralj (1994) Mikoteka in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc and Maja Jurc and Janko Kalan and Franc Batič (1989) Osnovni podatki popisa propadanja gozdov v letu 1989: gradivo za novinarsko konferenco. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Juvančič Ocena stanja in izbira postopkov izdelave in vzdrževanje temeljnega gozdarskega načrta: letno poročilo o raziskovalnem delu za leto 1986. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Juvančič and Ivan Žonta (1985) Stanje in možni načini izdelave gozdarskih načrtov in kart v SR Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

K

Janko Kalan (1981) Prirodne danosti rastišč in vloga gozdarstva na Menini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Slavka Kavčič (1989) Razlike v ekonomski zmogljivosti med gozdnogospodarskimi območji v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 81-96. ISSN 0351-3114

Slavka Kavčič (1991) Stroški gospodarjenja za splošno koristne funkcije gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 235-244. ISSN 0351-3114

Slavka Kavčič (1985) Problems at operations efficiency survey in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 93-106. ISSN 0351-3114

Matija Klopčič and Andrej Bončina (2012) A century long dynamics of silver fir population in mixed silver fir-european beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 43-54. ISSN 0351-3114

Andrej Kobler (2001) Končno poročilo o rezultatih podprojekta "Prostorski model požarne ogroženosti gozdov" : (dopolnjena izdaja). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Vesna Kolar Planinšič and Tony Grayling and Helena Grčman and Mitja Brilly and Aleksander Marinšek and Marjana Westergren and Barbara Novosel and Ivan Eržen and Tadej Strehovec and Hojka Kraigher (2016) Risk assesment methodologies: meeting of the Council for protection of the environment (SAAS) with international participation, Ljubljana 14. 1. 2016 : book of extended abstracts. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Boštjan Košir and Andrej Dobre and Mirko Medved and Iztok Winkler and Edvard Rebula and Marjan Lipoglavšek (1990) Prognoza tehnološkega razvoja gozdarstva Slovenije do l. 2000: raziskovalna naloga - spremljanje in spodbujanje razvoja proizvodnje gozdarske strojne opreme. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Boštjan Košir and Mirko Medved and Robert Robek and Janez Krč and Boris Papac and Miro Ljubec (1994) Usklajevanje pridobivanja lesa z drugimi funkcijami gozda: končno poročilo projekta 44-0859-0404-93. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (2002) Izboljšanje intervalnih ocen dendrometrijskih podatkov izmerjenih na stalnih vzorčnih ploskvah s stratifikacijo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Mitja Ferlan and Milan Kobal and Tom Levanič and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2013 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Lado Kutnar and Boštjan Mali and David Hladnik (2012) Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema : zaključno poročilo o rezultatih cilnega raziskovalnega projekta V4-1070. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Boštjan Mali and Jure Žlogar and Špela Planinšek and Saša Vochl (2015) Priročnik za popis izbranih gozdnih habitatnih tipov 91E0 in 91F0 ob Muri. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Mitja Skudnik and Anže Japelj and Špela Planinšek and Saša Vochl and Franc Batič and Damijana Kastelec and Dušan Jurc and Maja Jurc and Primož Simončič and Milan Kobal (2014) Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Hojka Kraigher (1997) A review of development in the field of forest biology and its perspectives. Znanje za gozd: zbornik ob 50. obletnici obstoja in delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije . pp. 277-296.

Darij Krajčič (2000) Ratio between potential and yields in Slovenian forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 95-119. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc (2007) Green electricity production by farmers. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Janez Krč and Iztok Winkler (2004) Determination of increased forest value in denationalization procedures. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 125-139. ISSN 0351-3114

Gal Kušar (2009) Spremljanje razvrednotenja in poškodovanosti gozdov: navodila za obračun podatkov Popisa 2007 z opisom zgradbe zbirke podatkov. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Mitja Ferlan and Andrej Kobler and Maarten De Groot and Urša Vilhar and Marko Kovač and Matjaž Čater and Milan Kobal and Tom Levanič and Andreja Ferreira and Tine Grebenc and Daniel Žlindra and Mitja Skudnik and Boštjan Mali and Saša Vochl and Gregor Meterc and Maja Jurc and Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

M

Jože Miklavžič (1958) Melioracija smrekovih monokultur na Pohorju (1. del, 2. del, Priloge, Josipdol karte, Planina-Močilnik karte, Mislinja karte, Ločnik karte, Rakovec karte). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1959) Premena degradiranih logov in nasadov v savski Vrbini na ekološki, gojitveni in ekonomski osnovi (karte, Žlahtnenje bukovih sestojev v G.E. Pišece: zbirka fotografij). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1965) Premena belokranjskih steljnikov v gozdove na biološko-ekološki in ekonomski osnovi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič and Bogdan Žagar (1959) Načrt za pospeševanje topolov na področju OLO Ljubljana: karte: preglednice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Bogo Žagar (1957) Pokrajinski gospodarski načrt za trboveljski okraj, občina Videm - Krško: Petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Bogo Žagar and Marjan Pavšer and Albin Stritar and Anton Ramovš (1958) U.O. Senovo Osnove za pokrajinski gospodarski načrt: rajonizacijski elaborat, pedološki elaborat, petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vid Mikulič (1980) Popis gozdov. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Dušan Mlinšek (1978) Novi gozdni rezervati v Sloveniji (1. del, 2. del). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

P

Marjana Pavle (1977) Uporaba herbicidov v gozdarstvu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Dragutin Pičman and Tibor Pentek (1996) Protipožarne gozdne ceste na območju gozdnega gospodarstva Buzet. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 187-203. ISSN 0351-3114

Simona Pintar and Andrej Rozman and Jurij Diaci (2016) Assessing the forest's protective effect against avalanches : the case of Russian road below Vršič. Acta Silvae et Ligni (111). pp. 13-26. ISSN 2335-3112

Rudolf Pipan (1967) Nastanek in premagovanje notranjih protislovij na področju urejanja gozdov. Zbornik (5). pp. 121-151. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik and Andrej Martinčič (1970) Gligotrofna barja brez rušja. Zbornik, 8 (pril). ISSN 0350-0187

Špela Planinšek (2007) Voda in urbani prostor : seminarska naloga : [podiplomski študij Varstva naravne dediščine]. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Pleško and Ivan Žonta (1979) Gradivo za pripravo prostorskih smernic za izdelavo dolgoročnih planskih dokumentov "Ljubljana 2000" in srednjeročnih družbenih planov občin in mesta Ljubljane s prostorskim planom za obdobje 1981-1985. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Aleš Poljanec and Andrej Bončina (2006) Treatment of forest stands in the forest planning on the case of Bohinj and Pohorje forest areas. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). pp. 53-66. ISSN 0351-3114

Alenka Polutnik (1974) Ozelenitev in ureditev površin okoli nadvoza v Litiji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Alenka Polutnik (1974) Ozelenitev okolice poslovnega objekta podjetja Krke v Novem Mestu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Igor Potočnik and Milan Šinko and Iztok Winkler (1991) Ekonomska narava naložb v gozdne ceste. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 199-234. ISSN 0351-3114

R

Robert Robek (2014) Modelna izmera površine ukrepa PRP : strokovno mnenje. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Robert Robek and Nevenka Bogataj and Jaka Klun and Nike Krajnc and Robert Mavsar and Nikica Ogris and Mitja Piškur and Mirko Medved (2002) Napredek pridobivanje in rabe lesa za razvoj podeželja v občini Solčava : študija = Forest operation improvements for rural development in Slovenia : case study. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

S

Primož Simončič and Mitja Ferlan and Marko Kovač and Lado Kutnar and Tom Levanič and Nikica Ogris and Špela Planinšek and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Jure Žlogar and Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Marko Kovač and Matjaž Čater and Tom Levanič and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole (1981) Problematika načrtovanja in urejanja koridorjev energetskih vodov v gozdnem prostoru SR Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 129-140. ISSN 0351-3114

Ivan Smole (1979) Planiranje korištenja zemljišta na primeru alpskog Posočja (teritoria opštine Tolmin): karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Albin Stritar and Vera Miklič and Jože Miklavžič and Bogo Žagar and Anton Ramovš (1957) Pokrajinski gospodarski načrt za trboveljski okraj, občina Brežice: Petrografski elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Š

Milan Šinko and Iztok Winkler (1998) The concept of national forest programmes and comparisons with the forest development programme in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 87-114. ISSN 0351-3114

Maja Škulj (1983) Načrt intenzivne ozelenitve površin prizadetih zaradi širjenja industrijske deponije v Bukovžlaku. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

T

Vlado Tregubov (1958) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Gomance. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1959) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Okroglina. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1959) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Jurjeva dolina. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Snežnik I in II na Snežniškem pogorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno - gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Škocijan. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1961) Gozdno-gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Slatna pri Litiji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1962) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Logatec: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

V

Urša Vilhar and Boris Rantaša and Iztok Sinjur (2015) IFSA Winter Meeting 2015: day at the Slovenian Forestry Institute: implementation and the results of the workshop at Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

W

Iztok Winkler (1983) Basic characteristics and the past development of the common management of public and private forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 200-234. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Special social interest in forest management in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Z

Lidija Zadnik Stirn (1991) The use of stochastic programming for optimal decision making in forest management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 245-255. ISSN 0351-3114

Ž

Lojze Žgajnar (1986) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v g.g. enoti Brkini I.: karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Ivan Žonta (1980) Raba zemljišč v zahodni Sloveniji: Občina Jesenice, Občina Tolmin - tekstno gradivo, karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta (1981) Gozdni prostor in gozdarstvo v dolgoročnem družbenem planu Ljubljana 2000. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Žonta (1983) Gozdnogospodarski načrt za 4. gozdnogospodarsko območje Ljubljana 1981-1990: 3. gozdni prostor - prikaz stanja. Technical Report. Gozdno gospodarstvo Ljubljana, Sektor za urejanje gozdov , Ljubljana.

Ivan Žonta (1983) Kamnolom keratofirja in dolomita Vrčica - Kamna Gorica: ureditveni načrt in ekološka sanacija. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo.

Ivan Žonta (1977) Občinski prostorski plan za potrebe kmetijstva: osnutek. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1984) Zeleni pas - Maribor - parkovni gozdovi pri Treh ribnikih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta (1984) Triglavski narodni park - skupni program razvoja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Žonta and Nataša Kovačević (1979) Izveštaj o istraživačkom radu eproblem napuštanja poljoprivrednih zemljišta u SR Sloveniji: planiranje korištenja zemljišta na primeru Alpskog Posočja /teritoria opštine Tolmin/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

This list was generated on Mon. 15. Jul. 2024 02:23:25 CEST.