[Sci Vie logo]

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Andrej Rozman (2015) Bazoljubno borovje v Sloveniji: združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja v alpskih dolinah. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Andrej Kobler and Klaus Borger and Zoran Grecs and Aleksander Marinšek and Dušan Roženbergar and Thomas A. Nagel and Matjaž Čater and Marjana Westergren and Gregor Božič and Hojka Kraigher and Klemen Jerina and Robert Brus and Jurij Diaci and Gal Fidej and Andrej Rozman and Igor Dakskobler and Aleš Straže and Željko Gorišek and Maks Merela and Luka Krže and Katarina Čufar and Nike Krajnc and Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (In Press)

Giorgio Matteucci and Bruno De Cinti and Andrej Verlič and Janez Pirnat and Primož Oven and Ida Poljanšek and Viljem Vek and Milan Kobal and Janja Zule and Mija Sežun and Domen Finžgar and Marjana Westergren and Hojka Kraigher and Marina Katanić and Saša Orlović and Tine Grebenc and Bratislav Matović and Marko Bajc and Martina Lavrič and Mitja Ferlan and Klemen Eler and Dominik Vodnik and Gal Fidej and Andrej Rozman and Thomas A. Nagel and Igor Dakskobler and Jurij Diaci and Daniel Žlindra and Urša Vilhar and Katarina Čufar and Peter Prislan and Maks Merela and Luka Krže and Jožica Gričar and Boštjan Hribernik and Igor Potočnik and Davor Kržišnik and Boštjan Lesar and Miha Humar and Nejc Thaler and Mojca Žlahtič and Aleš Ugovšek and Milan Šernek and Boštjan Mali and Laura Žižek Kulovec and Primož Simončič (2015) Monitoring in Forestry and Wood product chain: book of abstracts of the Scientific meeting Forest and Wood, [Ljubljana, May 19th, 2015]. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Roman Pavlin and Robert Brus and Igor Dakskobler (2015) Localities and sites of the southeastern-alpine endemic species spiraea decumbens koch in Breginjski kot (northwestern Slovenia). Acta Silvae et Ligni (107). ISSN 2335-3112

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Mitja Zupančič (2014) Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji : toploljubni gozdovi kraškega gabra, puhastega hrasta, gradna, črnega gabra in malega jesena v submediteranskem fitogeografskem območju in ponekod v notranjosti države. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler (2014) Phytosociological description of Quercus petraea forest stands with Chamaecytisus hirsutus and Erica carnea in the Vipavska brda (southwestern Slovenia). Acta Silvae et Ligni (103). pp. 1-20. ISSN 2335-3112

Lado Kutnar and Igor Dakskobler and Milan Kobal (2014) Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu: zaključno elaboratno poročilo CRP projekta (V4-1141) (1. 10. 2011 do 31. 3. 2014). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Urban Šilc (2013) Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji : gozdovi vrb, jelš, dolgopecljatega bresta, velikega in ozkolistnega jesena, doba in rdečega bora ob rekah in potokih. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Petra Košir and Lado Kutnar (2013) Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar (2012) Macesnovi gozdovi v Sloveniji : vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in slečnika. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Tine Grebenc and Marko Bajc and Melita Hrenko and Barbara Štupar and Igor Dakskobler and Gregor Božič and Nataša Milenković and Hojka Kraigher and Žaklina Marjanović (2010) Improvement of truffle cultivation via novel quality control, soil analysis and inoculation methods : advanced inoculation methods, novel site selection tools and the establishmentof mycelial gene banks for economically important truffle specieswill improve truffle cultivation : Eureka: E! 3835-cultuber : final report. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Aleksander Marinšek (2009) A review of silver fir sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 43-54. ISSN 0351-3114

Igor Dakskobler (2008) A Review of beech sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

Mihej Urbančič and Igor Dakskobler (2001) Changes of soil conditions and floristic composition in Black Pine forest (Fraxino orni-Pinetum nigrae) and in the forest of beech and Hairy Alpenrose (Rhododendro hirsuti-Fagetum) after the wildfire. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 95-137. ISSN 0351-3114

Igor Dakskobler and Mihej Urbančič and Andrej Wraber (2000) Fir-beech forest with hairy alpenrose (Omphalodo-Fagetum rhododendretosum hirsuti) on the Trnovski gozd plateau (Western Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 5-52. ISSN 0351-3114

Igor Smolej and Igor Dakskobler and Primož Simončič and Tone Kralj and Irena Tavčar (1999) Okolje in naravne danosti Baške grape: poročilo o delu v letu 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:34:23 CEST.