[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest botany"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | M | P | S | U | W | Ž
Number of items at this level: 38.

A

Marko Accetto (2015) orest and other plant communities on the Iški vintgar left bank. Acta Silvae et Ligni (106). pp. 1-121. ISSN 2335-3112

B

Dalibor Ballian and Mirza Dautbašić and Gregor Božič (2012) Comparative indicators of genetic variability and bark beetle infestation intensity in populations of norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Bosnia and Herzegovina. Folia Forestalia Polonica. Seria A. Leśnictwo (4). pp. 215-222. ISSN 0071-6677

Franc Batič Bioindikacija onesnaženosti zraka z epifitskimi lišaji -I.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Franc Batič and Barbara Kruhar-Lorger and Marijana Grube and Hans Mayrhofr (1995) Katalog lišajev mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Batič and Ivan Smole (1994) Katalog višjih rastlin herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Gregor Božič and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Domen Finžgar and Katarina Flajšman and Anže Japelj and Dušan Jurc and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Lado Kutnar and Tom Levanič and Aleksander Marinšek and Nikica Ogris and Matej Rupel and Primož Simončič and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Saša Vochl and Marjana Westergren and Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Nataša Kovačevič and Milan Piskernik (1981) Pridobivanje plodova šumskog drveća i grmlja za ljudsku ishranu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

D

Igor Dakskobler and Lado Kutnar (2012) Macesnovi gozdovi v Sloveniji : vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in slečnika. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler (2014) Phytosociological description of Quercus petraea forest stands with Chamaecytisus hirsutus and Erica carnea in the Vipavska brda (southwestern Slovenia). Acta Silvae et Ligni (103). pp. 1-20. ISSN 2335-3112

Igor Dakskobler and Petra Košir and Lado Kutnar (2013) Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Mitja Zupančič (2014) Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji : toploljubni gozdovi kraškega gabra, puhastega hrasta, gradna, črnega gabra in malega jesena v submediteranskem fitogeografskem območju in ponekod v notranjosti države. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

F

Franc Ferlin (2001) Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih gozdovih: oblikovanje in analiza kazalnikov: (študija). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

G

Tine Grebenc (2016) Nasadi gomoljik ponujajo razvoj številnih turističnih produktov in doživetij za turista. In: IX. Posveta o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, Turizem in podjetništvo, 23. marec 2016, Ljubno ob Savinji.

H

Stana Hočevar and Franc Batič and Andrej Martinčič and Milan Piskernik (1980) Mikoflora v pragozdovih Slovenije. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

J

Dušan Jurc and Nikica Ogris and Andrej Piltaver and Amadeo Dolenc (2004) Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti: ciljni raziskovalni program "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

K

Aleš Kadunc and Marijan Kotar (2003) Growth characteristics of sycamore (Acer pseudoplatanus L.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 19-52. ISSN 0351-3114

Vesna Kolar Planinšič and Tony Grayling and Helena Grčman and Mitja Brilly and Aleksander Marinšek and Marjana Westergren and Barbara Novosel and Ivan Eržen and Tadej Strehovec and Hojka Kraigher (2016) Risk assesment methodologies: meeting of the Council for protection of the environment (SAAS) with international participation, Ljubljana 14. 1. 2016 : book of extended abstracts. Other. Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Monika Konnert and Paraskevi Alizoti (2016) Short reviews on the genetics and breeding of introduced to Europe forest tree species. Technical Book. Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica publishing centre , Ljubljana.

Marko Kovač and Špela Planinšek and Urša Vilhar and Andreja Ferreira and Gal Kušar and Anže Japelj and Peter Krma and Barbara Polanšek and Maša Tenčić and Mihej Urbančič and Lado Kutnar and Andrej Gartner and Simon Resman (2007) Gozd in voda : rezultati projekta Interreg IIIA. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije , Ljubljana.

Hojka Kraigher (1997) A review of development in the field of forest biology and its perspectives. Znanje za gozd: zbornik ob 50. obletnici obstoja in delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije . pp. 277-296.

Hojka Kraigher (1989) Raziskave mineralne prehrane pri smreki s posebnim ozirom na mikorizo in vplive onesnaženih padavin. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Matjaž Čater and Miran Čas and Dušan Jurc and Maja Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tone Kralj and Robert Robek and Primož Simončič and Igor Smolej and Sašo Žitnik and Magda Špenko and Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Hojka Kraigher and Tine Grebenc (2015) EUFORIA : European forest research and innovation area : programme and book of abstracts. In: Euforia: The Final EUFORINNO Conference, 31st August - 4th September 2015, Rogla, Slovenia.

Hojka Kraigher and David E. Hanke (1996) Cytokinins in Norway spruce seedlings and forest soil pollution. Phyton: annales rei botanicae, 36 (3). pp. 57-60. ISSN 0079-2047

Lado Kutnar (2013) Visokobarjanska vegetacija v Sloveniji : združbe šotnih mahov, rušja in smreke. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Lado Kutnar (2011) Spremljanje pritalne vegetacije. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

M

Tanja Mrak and Jožica Gričar (2016) Atlas of woody plant roots : morphology and anatomy with special emphasis on fine roots. Scientific Book. Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre , Ljubljana.

P

Roman Pavlin and Robert Brus and Igor Dakskobler (2015) Localities and sites of the southeastern-alpine endemic species spiraea decumbens koch in Breginjski kot (northwestern Slovenia). Acta Silvae et Ligni (107). ISSN 2335-3112

Milan Piskernik (1964) Gozdne ekocenoze Notranjega Bohinja, Jelovice in Mokrega Loga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1966) Gozdna rastišča na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1975) Gozdne združbe na območju gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Špela Planinšek and Saša Vochl and Aleksander Marinšek and Matej Rupel (2015) Berek: projektni obveščevalec. Berek projektni obveščevalec projekta GoForMura . ISSN 2386-0200

Helena Poličnik (2013) The use of epiphytic lichens as bioindicators of air quality along selected road sections in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (101). pp. 13-22. ISSN 2335-3112

S

Ivan Smole and Mihej Urbančič (1990) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Radovljica - levi breg Save. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospoarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole and Mitja Zupančič (1987) Katalog gozdnih združb Slovenije: pregled gozdnovegetacijskih raziskav po srednjeevropski fitocenološki metodi v Sloveniji s seznamom vseh doslej opisanih gozdnih združb ter njihova razvrstitev glede na medsebojno sorodnost: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

U

Mihej Urbančič and Primož Simončič and Tomaž Prus and Lado Kutnar (2005) Atlas gozdnih tal Slovenije. Technical Book. Zveza gozdarskih društev Slovenije : Gozdarski vestnik : Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

W

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andreja Ferreira and Hojka Kraigher (2014) Vpliv gospodarjenja na genetsko pestrost bukve. In: Delavnica ob zaključku projekta CRP V4-1140: določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdov, 25. 9. 2014, Gozdarski inštitut Slovenije.

Ž

Daniel Žlindra (2011) Laboratorij za gozdno ekologijo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Sun. 24. Sep. 2023 02:23:34 CEST.