[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > silviculture"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | Ć | Č | D | E | F | G | H | J | K | M | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Number of items at this level: 187.

A

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Gregor Božič and Hojka Kraigher and Tom Levanič and Boštjan Pokorny (2010) Phytoremediation of metal contaminated soil with the use of tree seedlings. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 67-86. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1987) Analysis of sunday visits to periurban forest - an example from Šmarna gora. Zbornik gozdarstva in lesarstva (29). pp. 59-84. ISSN 0351-3114

Evgenij Azarov (1988) The width growth and ice-break influence on beech and oak coppices. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 39-52. ISSN 0351-3114

B

Nevenka Bogataj (2009) Social context as a pillar of sustainable forest management - a Slovenian case. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 57-65. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (2000) A comparison of stand structure and plant species composition between virgin forest remnants and managed forests, and result considerations with regard to forestry planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 153-181. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (1989) Razvoj, vloga in oblikovanje gospodarskega razreda kot načrtovalnega pripomočka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 27-58. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (1996) Formation of stand types (site units) and the quality of forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (1994) Vpliv redčenj na razvoj bukovih sestojev na Somovi gori. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 85-106. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina and Jurij Diaci (1998) Contemporary research on regeneration patterns of Central European virgin forests with recomendation for future research. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 33-53. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina and Andrej Ficko and Matija Klopčič and Dragan Matijašič and Aleš Poljanec (2009) Management of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 43-56. ISSN 0351-3114

Gregor Božič and Vlado Bratkovič and Igor Köveš (2015) Strokovne osnove za osnovanje zunajgozdnih lesnih nasadov za proizvodnjo biomase. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Gregor Božič and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Tine Hauptman and Domen Finžgar and Katarina Flajšman and Anže Japelj and Dušan Jurc and Marko Kovač and Hojka Kraigher and Lado Kutnar and Tom Levanič and Aleksander Marinšek and Nikica Ogris and Matej Rupel and Primož Simončič and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Saša Vochl and Marjana Westergren and Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Janez Božič (1973) Euroamerican poplars of the section Aigeiros and their growth in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 117-139. ISSN 0351-3114

Janez Božič (1967) Organografske raziskave topolov sekcije Leuce. Zbornik (5). pp. 51-87. ISSN 0350-0187

Janez Božič (1976) Gozdnomelioracijski načrt Haloze (preglednice, družbeni gozdovi, zasebni gozdovi, karte). Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Topolovi hibridi, njihova izbira in ugotavljanje nekaterih gojitvenih lastnosti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1979) Gozdarski prispevek k urejanju Ljubljanskega barja. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Gozdno-gojitveni načrt za melioracijo po industrijskem dimu poškodovanih gozdov v vplivnem območju železane v Ravnah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1956) Tečaj za drevesničarje iz vzgoje, nege in varstva topolovega saditvenega blaga: tečaj priredil Institut v dneh 20. - 24. 11. 1956. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1970) Načrt za premeno nižinskih gozdov v Pivški kotlini. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Premena slaboraslih breginjskih gozdov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1968) Gozdnomelioracijski načrt za ˝Rdeške None˝. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič (1969) Protiveterni nasadi (vetrobrani) v nižinskih predelih Slovenije. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Janez Božič (1978) Malodonosni gozdovi, grmišča in kmetijska zemljišča določena za gozd ter recentne regresije v gozdovih: popis izvršen decembra 1977: preglednice. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1974) Proučevanje visokodonosnih evroameriških topolov sekcije Aiegeiros L. na topolovih rastiščih v Sloveniji. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1971) Evroameriški topoli sekcije Aigeiros L.: izbor klonov in opis nekaterih bioloških in prirastnih značilnosti izbranih topolovih klonov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1985) Več lesa z intenziviranjem gozdne proizvodnje v Sloveniji: nasadne oblike in intenzivnostni načini pridelave lesa zunaj gozda. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek (1991) Vpliv velikosti rastnega prostora na rast smreke v mlajših zunajgozdnih nasadih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 103-115. ISSN 0351-3114

Janez Božič and Lado Eleršek (1979) Spremljanje rasti topolovih nasadov in ekoloških sprememb na obdravskem zemljišču: besedilo: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Tone Fabjan and Branko Štublar and Zmago Zakrajšek (1984) Poročilo o delu za leto 1984: prenos raziskovalnih dosežkov v družbeno prakso: premena belokranjskih steljnikov v drevesne nasade iglavcev. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Marjan Pavšer (1968) Gozdno-melioracijski načrt za gozdno gospodarsko enoto Koračica, Stari Marof. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Božič and Marjan Šolar (1970) Gozdnomelioracijski načrt za objekt ˝Rakovec˝: gozdnogospodarska enota Kneža-Prodi. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete , Ljubljana.

Miran Brinar (1976) Kakovost jelovega semena v odvisnosti od provenienčnih rastišč in klime posebno glede na propadanje naše jelke. Zbornik gozdarstva in lesarstva (14,2). pp. 155-190. ISSN 0351-3114

Miran Brinar (1973) omparative testing of Silver fir provenances concerning some physiological characteristics in connection with the decline of Fir in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 87-140. ISSN 0351-3114

Miran Brinar (1970) O sušenju jelke in nekaterih pojavih, ki ga spremljajo. Zbornik (8). pp. 5-92. ISSN 0350-0187

Robert Brus and Roman Longauer (1995) Some genetic properties of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 45-74. ISSN 0351-3114

C

Milan Ciglar and Franc Vardjan (1975) Ureditveni načrt območja naselja Hrastine v Brežicah. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Mitja Cimperšek (1988) Ecology of natural regeneration in subpannonian beech-tree forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 121-184. ISSN 0351-3114

Ć

Milun Ćirjaković (1981) Orah - jedna od od najperspektivnijih kultura za neposrednu biološku rekultivaciju laporovitih rudarskih odlagališta. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 319-328. ISSN 0351-3114

Č

Miran Čas (1988) Spreminjanje kulturne krajine in nastanek današnjih gozdov macesna in smreke na Peci. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Tina Čebul and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2012) Wood biomass from outside forest plantations of fast-growing species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 19-30. ISSN 0351-3114

Martin Čokl (1971) Bukove raziskovalne ploskve v Sloveniji ter boniteta bukovih rastišč. Zbornik (10 S.). pp. 117-143. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1967) Stanje in razvoj prebiralnih gozdov v Lehnu. Zbornik (5). pp. 89-120. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1965) Rast zelene duglazije v Sloveniji. Zbornik (4). pp. 139-185. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1962) Odkazovanje kot glavni ukrep za izboljšanje strukture in kvalitete sestojev. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Posebni sečni in gojitveni načrt za gozdno gospodarsko enoto Lehen za petletje 1962 - 1966. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1981) Dinamika razvoja smrekovih sestojev na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1969) Gospodarska zrelost čistih smrekovih sestojev v Nazarskem gozdnogospodarskem območju. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

D

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Andrej Rozman (2015) Bazoljubno borovje v Sloveniji: združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja v alpskih dolinah. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Igor Dakskobler and Lado Kutnar and Urban Šilc (2013) Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji : gozdovi vrb, jelš, dolgopecljatega bresta, velikega in ozkolistnega jesena, doba in rdečega bora ob rekah in potokih. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Marko Debeljak (1999) Dead trees in the virgin forest of Pečka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 5-31. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (2000) The inclusion of the concept of biodiversity in silvicultural practice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 279-312. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1999) Solar radiation measurements in forest- I. evaluation of methods and instruments. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 105-138. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1996) Forest tending and quality in the future. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 112-131. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1995) Researches on the structure of the natural mountain forests in the Savinja Alps. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 5-44. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1994) Spreminjanje naravne gozdne vegetacije ob višinskem gradientu Veže - Dleskovške planote v Savinjskih Alpah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 45-84. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (1994) Developmental occurrences in the forest reserve of the Mozirje fire site in the fourth decade after fire. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 5-54. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Uroš Kolar (2000) Umerjanje objektiva "ribje oko" za fotografijo hemisfere. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 5-25. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Steve McConnell (1996) Close-to-nature forestry and ecosystem management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 105-127. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Dušan Roženbergar and Thomas A. Nagel Coexistence of silver fir and beech in the Dinaric Alps : implications for conservation and management of silver fir. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 59-74. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Jean-Jacques Thormann and Uroš Kolar (1999) Meritve sončnega sevanja v gozdu - II. Metode na osnovi projekcij hemisfere neba in krošenj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 177-210. ISSN 0351-3114

E

Lado Eleršek (1983) The effects of the summer fertilization of Spruce plants in forest nurseries. Zbornik gozdarstva in lesarstva (22). pp. 79-123. ISSN 0351-3114

Lado Eleršek (1977) Rastne lastnosti robinije in gojitveno tehnične smernice za pridobivanje drogov v intenzivnih nasadih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Lado Eleršek (1990) Morfološke in fiziološke lastnosti gozdnih sadik. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lado Eleršek and Janez Božič (1981) Izvengozdno pridobivanje lesa. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Lado Eleršek and Milan Hočevar and Igor Jerman and Dušan Jurc and Vid Mikulič and Tone Stergar (1989) Vegetativno razmnoževanje gozdnih drevesnih vrst: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lado Eleršek and Igor Jerman (1989) Genetski vidiki hitrejše rasti posameznih smrek in možnosti njihove gospodarske izrabe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 5-25. ISSN 0351-3114

Lado Eleršek and Igor Jerman (1988) The significance of selection and vegetative propagation for breeding of fast - growing spruce plants. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 27-38. ISSN 0351-3114

Gösta Eriksson (2015) Quercus petraea and Quercus robur: recent genetic research. Scientific Book. Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica publishing centre , Ljubljana.

Rihard Erker (1966) Ekološka, biološka i tehnološka svojstva vrsta šumskog drveča koja se introduciraju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Rihard Erker (1977) Eksote gozdnega drevja v Sloveniji: Kavkaška jelka - Abies nordmanniana (Steven.) Spach in kavkaška smreka - Picea orientalis (L.) Link. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani , Ljubljana.

Rihard Erker and Gabrijel Tomažič and Marjan Pavšer (1972) Eksote gozdnega drevja v Sloveniji : rdeči hrast /Quercus borealis Michx./. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Rihard Erker and Gabrijel Tomažič and Marjan Pavšer (1972) Eksote kot primers pri melioracijah in premenah gozdov in možnosti njihove uporabe na območju KGP Kočevje. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

F

Mitja Ferlan and Marko Kovač and Tom Levanič and Gal Kušar and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Mihej Urbančič and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Ficko and Matija Klopčič and Dragan Matijašič and Aleš Poljanec and Andrej Bončina (2008) The distribution of beech and structural characteristics of beech stands in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 45-60. ISSN 0351-3114

G

GIS Gozdarski inštitut Slovenije (2009) Javna gozdarska služba v letu 2008. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Zoran Grecs (1996) Regeneration of forests with planting - a step towards a higher quality of operational forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 133-143. ISSN 0351-3114

H

Tomaž Hartman (2014) Virgin forest: Kočevje primeval nature. Založba Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede, Ljubljana.

Milan Hočevar (1990) Poškodovanost in rast smrekovega gorskega gozda na pokljuško-jeloviški planoti. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 27-68. ISSN 0351-3114

Stana Hočevar (1969) Ohranitev domačega kostanja: selekcija in vzgoja kostanjevih tipov odpornih proti kostanjevemu raku. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Stana Hočevar (1956) Glavne bolezni, škodljivci v drevesnicah za topol in borba z njimi: tečaj za drevesničarje, ki ga je priredil v dneh 20.-24. 9. 1956 Inštitut. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Stana Hočevar (1982) Mikoflora v pragozdovih Slovenije: nadaljevanje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Sonja Horvat-Marolt (1973) Pioneer crop and sallow (Salix capreea L.) as a pioneer species. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 5-35. ISSN 0351-3114

Sonja Horvat-Marolt (1973) Pioneer forest and sallow (Salix caprea) as a pioneer tree species: II: Competitive strength of the Sallow as a pioneer in the pedosphere. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 5-40. ISSN 0351-3114

Sonja Horvat-Marolt (1984) The quality of Spruce regeneration in subalpine Spruce forest of Julian Alp. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 5-64. ISSN 0351-3114

J

Kristjan Jarni and Marjana Westergren and Hojka Kraigher and Robert Brus (2011) Morphological variability of Fraxinus angustifolia Vahl in the north-western Balkans. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 80 (3). pp. 245-252. ISSN 2083-9480

Dušan Jurc and Vardjan Miran (1982) Hormonalna kontrola jelovega semena. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Maja Jurc (1996) Diseases and pests of forest tree seedlings as a factor of quality. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 175-188. ISSN 0351-3114

Maja Jurc (1981) Ureditveni načrt inštitutskega parka. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani , Ljubljana.

Maja Jurc (1988) Pomlajevanje in kalitev črnega bora (Pinus nigra Arn.) na Slovenskem Krasu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc and Franc Batič and Dušan Jurc and Hojka Kraigher and Igor Sirk and Tone Kralj (1994) Mikoteka in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

K

Janko Kalan (1980) Rezultati gnojilnega poskusa v smrekovem sestoju na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Janko Kalan (1990) Uvajanje in izpopolnjevanje metod za ugotavljanje nekaterih škodljivih snovi v rastlinskih tkivih. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Miloš Kecman and Franc Ferlin (2001) Influence of selective thinnings on spatial arrangement and social rank changes of trees in young Black Alder stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 157-185. ISSN 0351-3114

Milan Kobal and David Hladnik (2009) Stand diversity in the Dinaric fir-beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 25-42. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1991) Zgradba bukovih sestojev v njihovi optimalni razvojni fazi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 15-40. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1996) Differentiation in mature beech stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 5-32. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1994) Proizvodna sposobnost gozdnih rastišč, ki jih poraščajo smrekovi in bukovi gozdovi ter njihova proizvodna zmogljivost v optimalni razvojni fazi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (44). pp. 125-148. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1996) Quality categories of forest reproductive material, seed orchards and measures to enhance fructification. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 199-215. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (2014) Predgovor = Foreword. In: Pragozd: pranarava Kočevske = Virgin forest : Kočevje primeval nature. Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede, Ljubljana, pp. 2-3. ISBN 978-961-6425-78-0

Hojka Kraigher (2002) Izdelava predloga provenienčnih območij za potrebe proizvodnje, prometa in uporabe gozdnega reprodukcijskega materiala v Sloveniji: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Hojka Kraigher and Gregor Božič and Andrej Verlič (2014) Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2014. UNSPECIFIED, Ljubljana.

Hojka Kraigher and Tine Grebenc (2015) EUFORIA : European forest research and innovation area : programme and book of abstracts. In: Euforia: The Final EUFORINNO Conference, 31st August - 4th September 2015, Rogla, Slovenia.

Darij Krajčič (1999) The extent of investments into the Slovenian forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 33-54. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (1996) Certification in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 67-75. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (1996) Economic effectiveness of biological investments. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 129-159. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc and Mitja Piškur and Marjan Dolenšek and Gregor Božič and Jaka Klun (2009) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih drevesnih in grmovnih vrst. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

Janez Krč and Jurij Diaci (2001) Priority estimationion for tending of young forest stands using the multi criteria evaluation method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 59-81. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Andrej Martinčič (2001) Vegetation characteristics of some mires and surrounding spruce forest on the Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 57-104. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Mitja Zupančič and Dušan Robič and Nina Zupančič and Sašo Žitnik and Tone Kralj and Irena Tavčar and Mojca Dolinar and Ciril Zrnec and Hojka Kraigher (2002) The delimitation of the regions of provenance of forest tree species in Slovenia based on ecological regions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 73-117. ISSN 0351-3114

M

Maria C Manetti and Emilio Amorini and Andrea Cutini (2002) Alternative silvicultural options for chestnut coppice stands: evaluation of sustainability by silvicultural and ecological indicators. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 77-96. ISSN 0351-3114

Lojze Marinček (1973) Developmental tendencies of Beech Forest with Saw-fern (Blechno-Fagetum). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 77-106. ISSN 0351-3114

Aleksander Marinšek and Jurij Diaci (2004) Development of the initial phase after wind throw in the virgin forest remnant Ravna gora. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). pp. 31-50. ISSN 0351-3114

Čokl Martin (1965) Rast tujih iglavcev v Sloveniji (zelena duglazija, zeleni bor, pacipresa, sitka). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1956) Desetletni načrt osnavljanja topolovih nasadov v trboveljskem okraju s perspektivo donosov v lesni masi in vrednosti: tekst: tabele in diagrami. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1957) Pospeševanje topolov v Sloveniji: pogoji, možnosti, smernice in izgledi: preglednice: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1958) Melioracija smrekovih monokultur na Pohorju (1. del, 2. del, Priloge, Josipdol karte, Planina-Močilnik karte, Mislinja karte, Ločnik karte, Rakovec karte). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1959) Žlahtnitev čistih bukovih in drugih sestojev v gospodarski enoti Pišece na ekološko-biološki, gojitveno-tehnični in ekonomski osnovi. Žlahtnenje bukovih sestojev v G.E. Pišece: karte. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1959) Premena degradiranih logov in nasadov v savski Vrbini na ekološki, gojitveni in ekonomski osnovi (karte, Žlahtnenje bukovih sestojev v G.E. Pišece: zbirka fotografij). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1963) Splošni gozdnomelioracijski projekt na rastiščni, biološkotehnični in ekonomski osnovi za degradirano področje Slovenskega primorja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič (1965) Premena belokranjskih steljnikov v gozdove na biološko-ekološki in ekonomski osnovi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič (1959) Načrt za pospeševanje topolov na področju okrajnega ljudskega odbora Celje (popis preglednic in diagramov, popis kart). Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič (1960) Načrt za pospeševanje topolov na področju OLO Murska Sobota. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič (1963) Splošni načrt za inteziviranje produkcije lesa na gozdnih površinah v gričevju in nižavju Pomurja, Podravja in Spodnjega Posavja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Jože Miklavžič and Janez Božič and Bogdan Žagar (1959) Načrt za pospeševanje topolov na področju OLO Ljubljana: karte: preglednice. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Dušan Mlinšek (1973) Fragility of the tree crown of the Scotch pine (Pinus silvestris L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 169-184. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek and Marko Accetto (1977) Obnova, rast in razvoj naravnih sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold.) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Dušan Mlinšek and Marjan Zupančič (1974) Yearly height-growth of terminal shoots in beech-sapling-standes in white fir - beech virgin forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 67-86. ISSN 0351-3114

P

Goran Paulinič and Janez Krč (2008) Windstorm restoration efficiency using the Kidričevo windstorm (29 June, 2006) as a case study. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). pp. 3-12. ISSN 0351-3114

Marjana Pavle (1996) Seed collection stands as a factor of high-quality forest regeneration. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 189-198. ISSN 0351-3114

Marjana Pavle (1987) Semenski sestoji v Sloveniji: register. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marjana Pavle (1997) Semenski sestoji v Sloveniji: register: (2. revizija). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Rudolf Pipan (1967) Nastanek in premagovanje notranjih protislovij na področju urejanja gozdov. Zbornik (5). pp. 121-151. ISSN 0350-0187

Milan Piskernik (1973) Vegetation of spruce forests in forest holes of Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (1). pp. 37-48. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1979) The vegetation of Scotch and Black Pine forests in the Slovenian territory. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 393-448. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1970) Vegetacija in ekologija barij v Sloveniji. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Milan Piskernik (1968) Rast jelke na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu in njeno ekološko ozadje. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1967) Ekologija pomlajanja gospodarskih drevesnih vrst na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Milan Piskernik (1985) Developmental trends of forest stands in the Slovene territory. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Pleško and Ivan Žonta (1979) Gradivo za pripravo prostorskih smernic za izdelavo dolgoročnih planskih dokumentov "Ljubljana 2000" in srednjeročnih družbenih planov občin in mesta Ljubljane s prostorskim planom za obdobje 1981-1985. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Alenka Polutnik (1974) Ozelenitev in ureditev površin okoli nadvoza v Litiji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Alenka Polutnik (1974) Ozelenitev okolice poslovnega objekta podjetja Krke v Novem Mestu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

R

Tomaž Remic and Helena Šircelj and Boris Turk and Franc Batič (2002) Effects of troposphere ozone on wayfaring tree (Viburnum lantana L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 43-59. ISSN 0351-3114

Matej Reščič and Andrej Bončina (2007) Structure, development and growth of selection forests at the Granata research site. Zbornik gozdarstva in lesarstva (83). pp. 47-58. ISSN 0351-3114

Dušan Robič (1973) Connection between juvenile growth and stem shape of Scotch pine (Pinus silvestris L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 185-198. ISSN 0351-3114

Dušan Robič (1985) Some problems of natural regeneration in man-made spruce forest of upper mountain belt in Pohorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 149-159. ISSN 0351-3114

Dušan Robič and Andrej Bončina (1990) Sestava in struktura naravnega mladovja bukve in jelke v dinarskem jelovem bukovju ob izključitvi vpliva rastlinojede parkljaste divjadi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (36). pp. 69-78. ISSN 0351-3114

Elizabeta Rozman and Jurij Diaci (2008) Natural regeneration ecology of a secondary altimontane spruce forests at Jelendol. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 27-38. ISSN 0351-3114

Tihomir Rugani and Thomas A. Nagel and Dušan Roženbergar and Dejan Firm and Jurij Diaci (2008) Structure and dynamics of old-growth and near-natural beech forests in Europe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). pp. 33-44. ISSN 0351-3114

S

Anton Schuler (2001) Zgodovinski vidiki gozdarskega načrtovanja na primeru Švice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 203-219. ISSN 0351-3114

Zuheir Shater and Hélène Gondard and Emilio Amorini and François Romane (2002) Effect of afforestation by introduced species in the old sweet chestnut (Castanea Sativa Miller) groves of Cevennes, Southern France, on plant species diversity. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 149-169. ISSN 0351-3114

Primož Simončič and Marko Kovač and Matjaž Čater and Tom Levanič and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Gal Kušar and Saša Vochl and Nikica Ogris and Tom Levanič and Daniela Stojanova and Robert Krajnc and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 3. mejnik. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tina Simončič and Aleš Kadunc and Andrej Bončina (2009) An analysis of horizontal structure in beech stands using data from permanent sample plots. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 11-24. ISSN 0351-3114

Jože Sušin (1979) Degradirana gozdna tla in vegetacija. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Š

Maja Škulj (1983) Načrt intenzivne ozelenitve površin prizadetih zaradi širjenja industrijske deponije v Bukovžlaku. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Maja Škulj and Boris Kryštufek (1991) Small mammals (Mammalia:Rodentia, Insectivora) in the monocultures of Austrian pine in the Slovene Karst. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 157-175. ISSN 0351-3114

T

Vladimir Tregubov (1958) Kompleksna raziskovanja smrekovih sestojev na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1959) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Okroglina. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1959) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Jurjeva dolina. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Snežnik I in II na Snežniškem pogorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno - gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Škocijan. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1960) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Ravnik. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1961) Gozdno-gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Slatna pri Litiji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1962) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Logatec: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov (1962) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Hrušica: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Nanos: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Vlado Tregubov and Bogdan Vovk (1958) Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Mašun na Snežniškem pogorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

U

Mihej Urbančič (1982) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Dole: karte. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Mihej Urbančič and Lado Kutnar and Primož Simončič (2003) Metode analiz gozdnih tal pri raziskavah njihovih vplivov na uspešnost direktne premene gozdov: posebna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

V

M. Vidaković (1971) The role of genetics and tree improvement in silviculture. Zbornik (9). pp. 120-129. ISSN 0350-0187

Urša Vilhar and Boris Rantaša and Iztok Sinjur (2015) IFSA Winter Meeting 2015: day at the Slovenian Forestry Institute: implementation and the results of the workshop at Slovenian Forestry Institute. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dragan Vuletić and Nada Veselinović and Milka Peno and Miodrag Kotlajić (1981) Prikaz izvršenih radova na rekultivaciji pošumljavanjem u Reik- "Kolubara" sa analizom visinskog prirasta četinarskih vrsta. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 301-318. ISSN 0351-3114

W

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andreja Ferreira and Hojka Kraigher (2015) Insignificant effect of management using irregular shelterwood system on the genetic diversity of European beech (Fagus sylvatica L.): A case study of managed stand and old growth forest in Slovenia. Forest Ecology and Management, 335 . pp. 51-59. ISSN 03781127

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andreja Ferreira and Hojka Kraigher (2014) Vpliv gospodarjenja na genetsko pestrost bukve. In: Delavnica ob zaključku projekta CRP V4-1140: določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdov, 25. 9. 2014, Gozdarski inštitut Slovenije.

Marjana Westergren and Gregor Božič and Andrej Verlič and Hojka Kraigher (2014) Ukrepi za zagotavljanje genskega varstva gozdov, identificiranih v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V4-1140. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjana Westergren and Hojka Kraigher (2006) Dodelava in shranjevanje bukovega žira : navodila za semenarsko prakso v Sloveniji. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Iztok Winkler (1983) Basic characteristics and the past development of the common management of public and private forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 200-234. ISSN 0351-3114

Z

Marjan Zupančič (1982) Možnosti povečanja donosa gozdov z mineralnim gojenjem. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 20 (1). pp. 145-166. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1979) Priraščanje smreke v visokokrškem mrazišču Smrekova draga. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 467-482. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1992) O genetski diferenciranosti pomembnejših drevesnih vrst v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 73-88. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1992) Kakovost gozdnih sadik z vidika norm in predpisov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1993) Provenienčna območja gozdnega semena v evropskih državah in v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (41). pp. 81-97. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič (1980) Mineralno gnojenje kot ukrep nege gozda. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Ž

Alojz Žgajnar (1973) Natural spreading of Black pine (Pinus nigra var. austriaca ARNOLD) on Slovenian Karst. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 199-234. ISSN 0351-3114

Sašo Žitnik and Hojka Kraigher (1999) The role of phytic acid in storage of acorns of sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 55-87. ISSN 0351-3114

Ivo Žnidaršič (1996) For high-quality forest in the Slovenske Gorice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). pp. 161-174. ISSN 0351-3114

This list was generated on Sat. 15. Jun. 2024 02:23:30 CEST.